معاونان دفتر انتشارات و فناوری سازمان پژوهش منصوب شدند
تهران (پانا) - معاون وزیر آموزش و پرورش با صدور ابلاغ هایی معاونان دفتر انتشارات و فناوری آموزشی را منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، حسن ملکی معاون وزیر و رئیس سازمان بنا به پیشنهاد مدیر کل دفتر انتشارات و فناوری آموزشی و طی دو ابلاغ، سید کمال شهابلو و سید سعید بدیعی را به عنوان معاونان این دفتر منصوب کرد.

ملکی در ابلاغ شهابلو به عنوان معاون تولید و انتشار مجلات رشد بر تولید و اجرای نقشه راه مجلات رشد و اسناد راهبردی مرتبط با آن؛ بهره مندی از توانمند ها و نظرات نخبگان، اندیشمندان و معلمان مولف برای ارتقاء کیفی مجلات رشد؛ برنامه ریزی به منظور استفاده از توانایی های علمی و فنی بخش های دولتی و غیردولتی و صاحب نظران در تولید و انتشار مجلات رشد؛ تهیه برنامه ها و طرح های توسعه ای، برای آماده سازی، تولید فنی و هنری و انتشار مجلات رشد، فراهم نمودن زمینه مشارکت کارشناسان در مطالعات و پژوهش های مرتبط با تولید مجلات رشد، برگزاری جلسات شورای سیاستگذاری و نقد و بررسی و ارزشیابی مستمر مجلات رشد، ارتباط مستمر با سردبیران و نمایندگان محترم مجلات رشد در سراسر کشور به منظور توسعه کمی و کیفی این مجلات؛ توسعه و تحت پوشش قرار دادن حداکثری مخاطبان مجلات رشد از طریق انتشار محتوای آن ها در سامانه مجلات تخصصی و نرم افزار کاربردی رشد و انجام وظایف مربوط به تولید و انتشار مجلات رشد براساس برنامه های ابلاغی سازمان، تاکید کرده است.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی همچنین در ابلاغ به سعید بدیعی به عنوان معاون" فناوری آموزشی" تاکید کرد: تقویت و توسعه شبکه ملی مدارس ایران "رشد" از طریق طراحی و اجرای طرح تحول آن شبکه؛ نظارت بر تولید محتواهای الکترونیکی و نرم افزارهای آموزشی مورد انتظار سازمان در بسته های تربیت و یادگیری که هر ساله در برنامه های دفتر منظور می گردد.

فعالسازی استودیوهای سازمان برای سهولت در انجام تولیدات سازمانی ومشارکت با نهادها و سازمان های آموزشی و تربیتی؛ نظارت و طراحی و تولید کتاب های الکترونیکی و QR کد مرتبط با محتوای کتاب های درسی، اجرای جشنواره های مرتبط با فناوری آموزشی اعم از جشنواره بین المللی فیلم رشد و تولید محتوای الکترونیکی؛ ایجاد، توسعه و تقویت باشگاه معلمان فیلمساز تولید کننده محتوای الکترونیک با هدف جهت گیری و توسعه رسانه های آموزشی با اهداف تعلیم و تربیت کشور، پایش و ساماندهی آرشیو غنی فیلم های آموزشی - تربیتی رشد و بهره برداری مناسب از آن ها حسب مقررات و ضوابط؛ و انجام وظایف مربوط به فناوری ارتباطات که براساس برنامه های ابلاغی سازمان ارجاع می شود؛ را مد نظر قرار دهد.